Отчет за изпълнение на „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население“ 2013 – 2017 г.
Authors:
Summary:

Отчет за изпълнение на „Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население“ – 2015
Authors: Министерство на здравеопазването
Summary:

ОТЧЕТ за изпълнение на „Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население“ за 2014г
Authors:
Summary: Изискванията към мониторинга на нивата на радиоактивност в жизнената среда, за оценка облъчване на населението като цяло и на риска произтичащ от него, са определени със Закона за здравето, във връзка с Препоръка на Европейската Комисия за приложение на чл. 36 от Договора за Евратом (2000/473/Евратом).

NATIONAL PROGRAMME FOR THE MITIGATION OF THE IMPACT OF RADON IN BUILDINGS ON THE HEALTH OF THE BULGARIAN POPULATION 2013-2017
Authors: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Summary: Radon is a natural source of ionizing radiation and constitutes the largest contribution of any natural or man-made sources to the internal exposure of the Earth’s population. Exposure to radon leads to an increased risk of lung cancer; the risk is proportional to the average radon concentration multiplied by the exposure time. According to the World Health Organization (WHO), radon is the second most important factor causing lung cancer after smoking, and the most important factor for people who have never smoked. Health risk increases several-fold with the combined effect of smoking and exposure to radon. To effectively limit the incidence of radon-induced lung cancer, many countries have developed strategies to reduce the impact of radon on human health by controlling the levels of radon in new and existing buildings.

Национална програма
Authors: Ministry of Health National Centre of Radiobiology and Radiation Protection Sofia -Bulgaria
Summary: Образованието и информацията са важен фактор за приложение на програмата