Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г. pdf (0.82 MB)
Автори: НЦРРЗ; Министерство на здравеопазването
Резюме: Облъчването от радон води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон умножена по времето на облъчване. Съгласно Световната здравна организация, (СЗО) радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили.
Рискът за здравето се увеличава многократно при комбинираното действие на тютюнопушене и облъчване от радон. За ефективно ограничаване на радон-индуцирания рак на белия дроб много страни имат стратегии за намаляване на 5 въздействието на радон върху здравето на населението чрез контрол на нивата на радон в нови и съществуващи сгради.