Измерване на радон

Единственият начин да се разбере каква е обемната активност на радон в сградата и дали сте изложени на риск е измерването му. Два са начините за измерване на радон във въздух: пасивни и директни. Пасивните измервания са дългосрочни и се осъществяват с детектори, които престояват за период от 3 месеца до 1 година в измерваното помещение. С детектори се извършват проучвания в жилищни и обществени сгради, както и на работни места.

Начини на измерване на радон, радон, радон измерване, Измерване на радон

Примери за детектори за пасивни измервания

Директните измервания се извършат за срок до 7 дни и служат за определяне на коригиращи мерки в помещения, в които са установени високи нива на радон. Директни измервания се използват за измерване на радон на открито, както и за скринингови измервания.

Примери за детектори за директни измервания

Измерете

Измерването на радон се извършва лесно, ако решите да тествате трябва да се свържете с лаборатория за изпитване/измерване на радон. Специалистите от лабораторията ще ви запознаят със стъпките за измерване на радон, срокът на измерването, вида детектори и цената за услугата. След анализ на резултатите от детекторите, вие получавате протокол от изпитване на обемната активност на радон във въздух в измерваното помещение.

Резултатите от правилно проведения тест ще помогнат да се определи трябва ли да се предприемат по-нататъшни действия, за да запазите здравето на обитателите на сградата. Ако вашият резултат е около или над е 300 Bq/m3  (национално референтно ниво за средногодишната обемна активност на радон във въздуха), предприемете коригиращи мерки. При реално извършени коригиращи мерки, предоставяме безплатно детектори за повторно измерване, за да се провери ефективността на коригиращото действие.

По изпълнение на дейности по Националния план „Радон“ се извършват безплатни измервания на нивата на радон в обществени сгради (с приоритет училища и детски градини) и жилища. Проучванията се извършват по области с пасивни измервания и се планират от Национален координационен съвет (НКС), въз основа на изпратени заявки от Регионалните здравни инспекции (РЗИ)

Детекторите

Детекторите за радон са безопасни и лесни за използване: например могат да стоят на рафт. Детекторите не излъчват нищо опасно. Те обаче могат да се повредят от топлина или потапяне във вода и не трябва да се отварят. За да се оцени коректно стойността на радон те трябва да престоят на едно и също място за определеният срок на измерване.

Измерването

Количеството радон варира във времето, както и от стая в стая в сградата. Измерването се провежда в продължение от три месеца до една година, за да се вземат предвид вариации в нивата на радон. Измерването има за цел да определи вашето облъчване от радон, затова препоръчваме да тествате помещенията, в които пребивавате най-дълго време.

Краткосрочно измерване

Нивата на радон в сградите варират значително от ден на ден, тъй като се влияят от метеорологичните условия. Нивото на радон се отнася до средната годишна обемна активност на радон в измерваната сграда. Поради тази причина се предпочита измерванията на радон да се извършват с два детектора за жилища (в дневна и спалня) и да се провеждат за разумен период от време, най-малко три месеца. Това осреднява краткосрочните колебания. Измерванията, които се извършват за по-кратки периоди, ще имат по-голяма неопределеност и е по-вероятно да доведат до двусмислени и неубедителни резултати.

Резултатите ще бъдат по-малко надеждни:

Ако сградата не е обитавана повече от няколко седмици през периода на измерването.

Ако има текущи строителни работи.

Ако детекторите не бъдат поставени в рамките на една седмица след пристигането им.

Ако периода на измерване е по-кратък от 3 месеца.

Местоположение на детекторите

Предпочитаното местоположение на детектора е на височина от 0,8 до 2 м от пода в типичната дихателна зона, най-малко на разстояние 50 см от тавана и на 20 см от други предмети.

  • Детекторът трябва да бъде поставен приблизително на 40 см от вътрешната стена или приблизително 50 см от външната стена.
  • Детекторът трябва да бъде на разстояние приблизително 1 м от прозорци и врати. Детекторът обикновено може да бъде поставен върху рафт, етажерка и други.
  • Детекторът НЕ трябва да се поставят вътре в шкаф, баня и тоалетна или помещения, които се използват рядко от обитателите на сградите.
  • Мястото на детектора НЕ се променя през периода на измерването.
  • Избягвайте да поставяте детектора до източник на топлина, пряка слънчева светлина или до място, където температурата може да се повиши. НЕ трябва да се поставя на въздушни течения причинени от отопление, вентилация и други.
  • Детекторът НЕ трябва да се отваря и разглобява.

Примерни места за поставяне на детектори