Националните планове съдържат действия за внедряване на приоритетите, посочени в Стратегията, индикатори за проследяване, срокове за изпълнение, водещи отговорни институции и партньори, и източници на финансиране.