По изпълнение на Националната програма и Националните планове, всяка календарна готина и на пет години (обобщаващ) се изготвят отчети за извършената дейност.

Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2023 – 2027 г.

Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г.

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013 – 2017 г.