В изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население (2013- 2017г.) приета с Решение № 537 от 12.09.2013 г. на Министерски съвет е проведено Национално проучване, което е първото систематично изследване на радон в жилища. Националното проучване е разработено, популяризирано и координирано от НЦРРЗ. Осъществено е в сътрудничество с Регионалните здравни инспекции, като за провеждането му е изготвена „Процедура за разпределяне на детектори при провеждане на национално проучване на нивата на радон в сгради“, в която са описани дейностите за планиране, изпълнение, подготовка, поставяне и събиране на детекторите, схемата за вземане на проби, анкетната карта и метода за осигуряването на качеството.

В изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон, до сега са проведени проучвания на радон в жилища, на територията на области Благоевград, Сливен, Силистра и Кюстендил. Представителната извадка на броя жилища е определена в съответствие с „Методиката за определяне на райони с повишен радонов риск на територията на България за изработване на радонова карта“.