Обследването на детски градини по области, започва още по време на изпълнението на Националната програма 2013-2017 г. и продължава през периода на изпълнение на Националния план, като приблизително 50 % от областите са обхванати. Проучванията се провеждат от представители на Районна здравна инспекция съвместно с НЦРРЗ, съгласно Процедура за измерване на обемната активност на радон в работни места и Процедура за измерване на обемната активност на радон в обществени сгради.