Проучванията на радон на работните места, се провеждат с цел оценка на риска за здравето и предприемане на мерки за защита. Резултатите от тях, се използват за потвърждаване на работните места, включени в изготвения Проекто – списък на промишлености/дейности, където да бъдат провеждани проучвания. Списъкът е изготвен на база на опита на други Европейски страни и е част от „Процедура за проучване на радон на работни места“. Документът е подготвен в изпълнение на планираните дейности по НП и определя начина на провеждането на проучванията, включително измерването на обемната активност на радон.