В изпълнение на дейностите предвидени в Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон със заповед на министъра на здравеопазването е конституиран Национален координационен съвет (НКС) с участието на всички заинтересовани ведомства (партньори). НКС ръководи всички дейности по изпълнението на плановете.


Структура на управление на регионално ниво е чрез 28 областни координационни съвети (ОКС) с участието на областната и общинската администрация, на Изпълнителна агенция по околна среда, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, териториалните дирекции ,,Инспекция по труда” и експерти от регионалните здравни инспекции.